U kunt deze DVD via deze website bestellen voor
€ 24,95
(inclusief verzendkosten)

 Algemene Leveringsvoorwaarden HRmedia

1. Algemeen
1.1 Door het schriftelijk, elektronisch of mondeling aanvragen/bestellen van een artikel of een abonnement bij HRmedia gaat de koper een overeenkomst aan met Hrmedia. De koper aanvaardt daarmee deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.
HRmedia is gerechtigd vanwege specifieke redenen een bestelling of aanvrage te weigeren; de koper krijgt hierover binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag/bestelling bericht.

2. Prijzen

2.1 Prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften en internetpagina's zijn in euro's, inclusief BTW. Prijzen zijn altijd onder voorbehoud.

3. Administratie- en verzendkosten
3.1 Voor bestellingen in Nederland worden per order geen administratie- en verzendkosten berekend.
3.2 Voor bestellingen buiten Nederland (inclusief België) worden portokosten doorberekend.

4. Betaling
4.1 Bestellingen door particulieren worden in behandeling genomen nadat de verschuldigde betaling is ontvangen. Voor bestellingen door personen in het kader van hun beroep of bedrijf geldt, dat de betaling van facturen binnen 30 dagen na factuurdatum op de door HRmedia in de factuur aangegeven wijze dient te geschieden.
4.2 Alle aan de klant geleverde zaken blijven het eigendom van HRmedia totdat alle bedragen, welke de klant uit welke hoofde dan ook aan HRmedia verschuldigd is, geheel zijn voldaan.

5. Leveringen
5.1 HRmedia is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
5.2 Leveringen buiten Nederland kunnen alleen geschieden als het te factureren bedrag inclusief verzendkosten van tevoren is betaald.

6. Levertijd
6.1 Levering van materialen geschiedt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken na de opgegeven verschijnings- of besteldatum indien deze na de verschijningsdatum ligt.
6.2 De door HRmedia opgegeven verschijningsdata zijn echter indicatief. Overschrijding van enige levertermijn en -data geven de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren. Indien de overschrijding van levertermijn en leverdata echter zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren.

7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Bij ontvangst van de levering dient de afnemer na te gaan of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, moet hij HRmedia daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen, op de hoogte te stellen.
7.2 Retourzendingen van dvd’s, video- en audiocassettes, cd's en cd-roms worden niet geaccepteerd.

8. Eigendomsrecht
Tenzij anders schriftelijk aangegeven, berusten de rechten van het intellectuele eigendom van alle materialen bij HRmedia.© 2006 HRmedia